Group Djinovic

Shankar Kundapura

Tel.: +43-1-4277-52224
Room: 0612
eMail: shankar.v.kundapura@univie.ac.at

Eva Kutejova

Tel.: +43-1-4277-52224
Room: 0612
eMail: eva.kutejova@univie.ac.at


Group Falk

Virginia Busetto

Tel.: +43-1-4277-52225
Room: 1624
eMail: virginia.busetto@univie.ac.at


Group Juffmann

Sami Khawam

Tel.: +43-1-4277-74320
Room: 1610
eMail: khawams31@univie.ac.at

Raphaël Marchand

Tel.: +43-1-4277-72523
Room: 1614
eMail: raphael.marchand@univie.ac.at


Group Konrat

Nataliia Atamas

Tel.: +43-1-4277-52272
Room: 0614
eMail: nataliiaa22@univie.ac.at

Daniel Braun

Tel.: +43-1-4277-52272
Room: 0614
eMail: daniel.braun@univie.ac.at

Julian Holzinger

Tel.: +43-1-4277-52292
Room: 0614
eMail: julian.holzinger@univie.ac.at

Thomas Schwarz

Tel.: +43-1-4277-52263
Room: 0114
eMail: t.schwarz@univie.ac.at


Group Leonard


Group von Haeseler

Sebastian Burgstaller-Muehlbacher

Tel.: +43-1-4277-74324
Room: 1812.4
eMail: sebastian.burgstaller-muehlbacher@univie.ac.at

Christiane Elgert

Tel.: +43-1-4277-74324
Room: 1812.4
eMail: christiane.elgert@univie.ac.at

Dominik Schrempf

Tel.: +43-1-4277-74328
Room: 1812.3
eMail: schrempfd35@univie.ac.at


Group Menche

Julia Guthrie

Tel.: +43-1-4277-74320
Room: 1104
eMail: juliap64@univie.ac.at

Felix Müller

Tel.: +43-1-4277-74320
Room: 1104
eMail: felix.mueller@univie.ac.at

Celine Sin

Tel.: +43-1-4277-74391
Room: 1803
eMail: celine.sin@univie.ac.at


Group Zagrovic

Santiago Alonso Gil

Tel.: +43-1-4277-52272
Room: 1114
eMail: santiago.alonso.gil@univie.ac.at

Anton Polyansky

Tel.: +43-1-4277-52271
Room: 1612
eMail: anton.polyansky@univie.ac.at